Topkapı Okulları
Rehberlik Faaliyetlerimiz
Amaç

Ortaöğretimde hizmetler genel olarak; öğrencilere etkili öğrenme ve çalışma becerileri kazandırarak motivasyonlarının artırılmasına, bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirerek üst öğrenime ve meslek alanlarına yönlendirmesine, sahip olduğu niteliklerle mesleklerin niteliklerini eşleştirerek kendisine uygun meslek tercihi yapmasına, geleceğe yönelik hedeflerini belirleme ve kendisine uygun bir kimlik edinmeye çalışma sürecinde destek sağlanmasına yöneliktir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri çeşitli başlıklar altında yürütülür. Topkapı Okulları PDR Servisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ilkeleri doğrultusunda eğitsel rehberlik hizmetleri, kişisel rehberlik hizmetleri, mesleki rehberlik hizmetleri, bireyi tanıma hizmetleri, grup rehberliği hizmetleri alanlarında çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanarak okul-aile işbirliğinin önemine inanarak hizmet vermektedir.

Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilir. Bu hizmetler ;

 1. Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme,
 2. Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme,
 3. Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma,
 4. Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme olarak ele alınır.
Bireysel Rehberlik Hizmetleri

Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır :

 1. Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlılık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir.
 2. Bireysel rehberlik etkinliklerinde öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.
 3. Bireysel rehberlik; öğrencilerin sorunlarına yardımın yanı sıra, onların kişilik ve sosyal gelişimlerine ve olgunlaşmalarına destek olmayı ve bu amaca yönelik düzenlenmiş bireysel ve grup etkinliklerini de içerir.
Meslekî Rehberlik Hizmetleri

Eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır:

 1. Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim ve ilköğretimin başlaması ile birlikte bu hizmetler verilir.
 2. Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınır.
 3. Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır.
Bireyi Tanıma Hizmetleri
 1. Öğrencinin yetenek, ilgi, istek, meslekî değer, başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal, kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınır.
 2. Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulur.
 3. Bu çalışmalarda uygulanan ölçme aracı, yöntem ve tekniklerin kullanılması bir amaç değil araçtır.
 4. Bireyi tanıma çalışmalarında temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler, onun gelişimini desteklemek için kullanılır.
 5. Bireyi tanıma çalışmaları bir süreç dahilinde yürütülür.
 6. Elde edilen bilgiler bütünleştirilerek değerlendirilir.
Grup Rehberliği Hizmetleri

Grup rehberliği bireyin gelişmesine, kendisini ve olanakları tanımasına, gerçekçi ve uygun planlar ve seçimler yaparak kendisini yönlendirmesine ilişkin grup etkinlikleri ve süreçleri olarak tanımlanmaktadır. Bu tür çalışmalarda daha çok öğrencilerin kendileriyle ilgili veya olgusal konularda (karar verme, meslekleri tanıma, sosyal ilişkiler, etkili ders çalışma gibi) bilgilenmelerini sağlayarak gelişimlerine yardımcı olmak hedeflenir. Daha çok öğrencilerin katılımı sağlanarak, onların yaşantılarını, duygularını ve düşüncelerini ifade etmesine dayalı etkileşimli bir ortam içinde grup rehberliği çalışmaları yürütülür. Grup rehberlik etkinliklerinden, bilgi verme gibi, uygulanması özel uzmanlık gerektirmeyenler, rehberlik saatlerinde sınıf rehber öğretmenlerince uygulanabilir. Söz konusu etkinliklerden uygulanması, alanında teknik beceri ve uzmanlık gerektirenler ise psikolojik danışmanlar tarafından uygulanır.

Ailelerin Katılımı

Topkapı Okulları okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesinin sağlanması, evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme, öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirme, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi, öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması, özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması adına okul-veli işbirliği içinde hizmet vermektir.